Image

יופי עם קיימות

אנחנו בגרינלם מתייחסים אל קיימות כדרך בה אנו צורכים ורותמים משאבים, לא רק בסביבה אלא גם בחברה ובכלכלה. אנו מאמינים שיצירת חללים יפים אינה יכולה לבוא במחיר של גרימת נזק לכדור הארץ, מכיוון ששינויי האקלים הם מציאות קיימת. בהתאם לזאת, אנו מחויבים לייצר מוצרים טובים יותר תוך שימוש בתהליכים בני

קיימא ובעלי השפעה מתונה על בני האדם ועל כדור הארץ. כדי לוודא שההשפעה שלנו על הסביבה תהיה חיובית, הקמנו קבוצת אסטרטגיה ירוקה. מטרת הקבוצה היא לפעול ללא לאות למען פיתוח, יישום ומעקב אחר יוזמות ירוקות ברחבי הארגון שלנו. כך שבכל דבר שנעשה, נשאיר מאחורינו משהו משמעותי, ולא רק את טביעות הרגל הפחמניות שלנו.